Regulamin Voucherów

Regulamin korzystania z Voucherów

 

§ 1 ZASADY OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów.
 2. Wystawcą Voucherów jest Tomasz Bieda Tulum Masaże Balijskie, Wyzwolenia 21, 43-190 Mikołów, NIP 6351856623 .
 3. Nabywca oznacza osobę fizyczną lub prawną nabywającą od Wystawcy Voucher. Voucher jest wyjątkowym trybem sprzedaży usług przez Wystawcę prowadzonym wyłącznie na podstawie uznaniowej decyzji Wystawcy co oznacza, że Wystawca może odmówić sprzedaży Vouchera bez konieczności podawania uzasadnienia.
 4. Wystawca posiada następujące rodzaje voucherów:
  • Voucher Kwotowy,
  • Voucher na konkretną usługę (rodzaj masażu wraz z czasem trwania)
 1. Voucher to bon towarowy, traktowany jako środek płatniczy. Należy go przekazać w oryginale Placówce w trakcie realizacji rezerwacji. Zdjęcia vouchera lub podanie jego samego indywidualnego numeru nie są akceptowalne.
 2. Placówka oznacza Salony: Tulum Masaże Balijskie w Mikołowie przy ulicy Wyzwolenia 21, Tulum Masaże Balijskie w Sosnowcu przy ulicy Chmielnej 25.
 3. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
 4. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.
 5. Termin ważności znajduje się na Voucherze i wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży Vouchera. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Z uwagi na ponoszone przez Wystawcę, w okresie ważności Vouchera, koszty związane z zapewnieniem gotowości do realizacji Vouchera, Nabywca ani żadna inna osoba nie jest uprawniona do otrzymania zwrotu pieniędzy zapłaconych za Voucher w przypadku braku realizacji Vouchera w okresie ważności Vouchera. Vouchery mogą przewidywać ograniczenia w zakresie dostępności terminów.
 6. 10.Wraz z zakupem i otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. 11.Voucher można nabyć u Wystawcy oraz w Placówkach, bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na podstawie uprzednio złożonego zlecenia, szczegółowo określonego w §3. Nabywca vouchera nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Wystawcy dalszej odsprzedaży nabytego Vouchera osobie trzeciej. Placówki mają prawo odmówić realizacji Vouchera innej osobie niż bezpośredni nabywca Vouchera. Placówki mają prawo uzależnić realizację Vouchera na rzecz innej osoby niż bezpośredni Nabywca Vouchera od przedstawienia uprzedniej pisemnej zgody bezpośredniego Nabywcy Vouchera na realizację Vouchera na rzecz osoby trzeciej.

 

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA

 

 1. Voucher musi zostać zrealizowany w Placówkach. Wystawca jest uprawniony do dokonania w treści Vouchera zastrzeżenia, zgodnie z którym jego realizacja może nastąpić wyłącznie u Wystawcy.
 2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu vouchera.
 3. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 4. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 5. Voucher kwotowy jest rozliczany według aktualnego cennika usług obowiązujacych w dniu wykonania usługi.
 6. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  • upływ terminu ważności Vouchera;
  • uszkodzenie Vouchera uniemożliwiające odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  • nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 3;
  • jeśli Nabywca nie posiada oryginału vouchera.

 

§ 3 NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli zawarcia umowy kupna Vouchera na odległość Wystawca informuje Nabywcę, o łącznej kwocie na jaką będzie opiewać Voucher oraz rodzaju świadczeń z nim związanych.
 2. Wystawca doręczy Voucher na adres wskazany przez Nabywcę.
 3. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia kosztów.*
 4. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się od daty doręczenia Vouchera.
 5. Nabywca może odstąpić od umowy, składając Wystawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia.*
 6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty otrzymania przez Wystawcę pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.*
 7. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.*
 8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykonania usługi przez Wystawcę lub inną Placówkę.*

 

§ 4 REKLAMACJE

 

 1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: Wystawcy lub innej Placówki, która realizowała usługę. Wystawca lub Placówka rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu, adres email, czytelny podpis Nabywcy, jak również numer vouchera, dokładny opis i powód reklamacji. Dodatkowo, należy załączyć lub okazać paragon lub fakturę dotyczącą zakupu reklamowanego vouchera.
 3.  
 4. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 5. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym.

 

§ 5 ROZLICZANIE

 

 1. Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher można dokonać przelewem na uprzednio wskazany przez Wystawcę rachunek bankowy, BLIK-iem, lub gotówką/kartą przy odbiorze Vouchera w siedzibie Wystawcy lub Placówki.
 2. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest Paragon Fiskalny lub Faktura VAT.
 3. Paragon Fiskalny i ewentualnie faktura VAT, zostaną przesłane/wydane Nabywcy wraz z zakupionym Voucherem.
 4. Wystawca realizuje dostawę Voucherów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy na terenie Polski uzależniony jest od metody płatności oraz sposobu dostawy. Dostawa zamówionych Voucherów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Przed realizacją Vouchera Wystawca lub Placówka każdorazowo dokonuje jego weryfikacji.

 

 

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  • Tomasz Bieda Tulum Masaże Balijskie, Wyzwolenia 21, 43-190 Mikołów, NIP 6351856623
 1. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem sprzedaży Vouchera i jego realizacji, a ich niepodanie uniemożliwi dokonanie sprzedaży i realizacji Vouchera. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Vouchera oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jej rozwiązaniu/wykonaniu przez okres 2 lat od dnia realizacji Vouchera tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach księgowych przez okres wymagany przepisami prawa tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.
 5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Nabywcy Vouchera. Administrator nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osoby trzeciej (posiadacza Vouchera), na rzecz którego Nabywca dokonał nabycia Vouchera, z uwagi na brak zgody osoby trzeciej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora.
 6. Mając powyższe na uwadze, nabycie Vouchera przez Nabywcę na rzecz osoby trzeciej, następuje w formie „na okaziciela” lub „imię i nazwisko” osoby trzeciej.
 7. Administrator nie jest uprawniony do przesyłania/przekazywania Vouchera osobie trzeciej, na rzecz której Nabywca nabył Voucher.

 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2.  

* uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przewidziane dla konsumenta. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Opinie naszych klientów

Liczba opinii: 258
/
4.97
Monika Blachnio
Monika Blachnio
21 marca 2024
Cudowna atmosfera, wspanialy masaz, polecam
Iwona Sanecka
Iwona Sanecka
19 marca 2024
Wspaniale, cudowne miejsce. Niezapomniany masaż, wykonany przez profesjonalistkę. A na koniec przepyszne ciacho, wrócę na pewno, polecam!!!
Stanisław Kozłowski
Stanisław Kozłowski
14 marca 2024
Super. OK. Polecam.
Krzysztof Piórkowski
Krzysztof Piórkowski
14 marca 2024
Jestem zadowolony z masażu Miejsce ma fajny klimat Preferując masaż b.mocny trzeba się liczyć że będzie b.mocny:)